آدرس ، تلفن و ساعت کار صندوق

                                                                                                

شماره تلفن :   3320 - 5591 - 031        

031-5591-2252

شماره تماس صندوق : 09216461849                                                                                                                                                                   
آدرس : ساختمان جنب گلزار شهداء    

و سازمان مرکزی - اداره تدارکات(اقای مزدیان فر)